Learning tips-Cmandarin Language Training Institute
   中文

向日葵

向日葵(xiàngrìkuí) 
Sunflower 
Learning tips >> Learn Chinese Buzzwords with Cmandairn-超chāo

超chāo :very(used to describe the degree of something )

例:A:这款冰淇淋好吃吗?

      B:好吃,超好吃。

      A: 那,我也来只尝尝。

       A: Zhè kuǎn bīngqílín hǎochī ma ?

       B: Hǎochī ,chāo hǎochī 。

       A: Nà ,wǒ yě lái zhī chángchang 。 ​​​​    
Wǒ de jiā____gōngyuán.

我的家____公园。
Kàojìn
靠近
pángbiān
旁边
fùjìn
附近
jìn
click here enter-->